Styret 2023:

Helen SvenssonLeder
Vidar BergetGamle Oslo- ansvarlig
Egil StorsteinRuskenansvarlig
Arin BorgenFisk- og vannansvarlig
Helge BraathenNaturmangfoldsansvarligFacebookgruppe
Trond RasmussenNettsideansvarlig

Kontakt oss på post@alnaelva.no

Vedtekter for Alnaelvas venner

Formål
Alnaelvas Venner, som er lokalisert i Oslo kommune, er en frivillig Venneforening til ivaretakelse og opparbeidelse av Alnaelva og dens nærområder som et friområde for rekreasjon og glede.
Samarbeidspartnere
Alnaelvas Venner samarbeider med Oslo Elveforum, etater, bydeler, skoler, foreninger, samt enkeltpersoner som er opptatt av å fremme interessen for Alnaelva og bevare elva som en levende organisme
Organisering
Alnaelvas lengde tilsier en oppdeling i nærmere avgrensede områder, som besluttes av årsmøtet. Arbeidet koordineres av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer samt lederne for definerte områdene. Områdelederne oppnevnes med personlig vararepresentant. Det kan oppnevnes rådgivere til styret.
Styret holder møter etter behov, med minst 4 møter årlig.
Styret er ansvarlig for at øvrige Alnaelvvenner inviteres til minium 2 informasjons- eller temamøter årlig, i tillegg til Årsmøtet.
Styret legger frem årsmelding og revidert regnskap for Årsmøtet.
Årsmøte
Årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 15. mars. Innkalling med dagsorden sendes ut senest 3 uker før årsmøtet. Under forutsetning av korrekt innkalling, er årsmøtet beslutningsdyktig med de fremmøte, betalende venner. Med unntak for Vedtektsendringer og Oppløsning skjer vedtak med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
Årsmøtet behandler
– Årsmelding
– Revidert regnskap
– Vedtektsendringer
– Kontingent kommende år
– Organisering
– Innkomne forslag
– Handlingsprogram
Valg – Med unntak for revisor, velges alle for 2 år, og slik at man sikrer kontinuitet.
Økonomi
Alnaelvas Venner er en selveiende institusjon. Tiltak som forplikter økonomisk, må godkjennes av styret. Regnskapet føres av kasserer og kontrolleres av valgt revisor.
Vedtektsendring
Endringsforslag skal varsles skriftlig. Endring av vedtekter skjer på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.
Oppløsning
Oppløsning av Alnaelvas Venner krever 2/3 flertall av de fremmøtte, betalende venner på et ordinært Årsmøte og et påfølgende ekstraordinært møte. Begge møtene krever skriftlig innkalling, med minst 6 ukers varsel.

[Sist endret på årsmøte 27. april 2009]

Lenker og ressurser

Meget god og informativ informasjon på Wikipedia

Alna i Oslo Byleksikon

Alnaelvas Venner er en av flere elve- og bekkegrupper organisert under Oslo Elveforum

Interessegrupper i hele landet samler seg i Norsk Elveforum – NorElv.


Offentlige rapporter og plandokumenter:

2020 NIVA: Synteserapport om miljøtilstanden i Alnaelva og påvirkningsfaktorer fra deres Alnaelvprosjektet


Bok: Alnaelva (Lo-elva), Karsten Sølve Nilsen 2005 ISBN: 9788279810360 I bokhandel: Ark, Norli, Bokelskere Omtale på: Nettavisen

Bok: Alna, Oslos glemte byelv, Sigurd Senje 1980 ISBN13 9788290287011 Bokelskerne (må nok kjøpes antikvarisk)

Gamle minner etter industri etablert på elvas fossekraft.

Arkiv — katalog over tidligere nettsted med mange saker, dokumenter og lenker