broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Bispekilen
Publisert  30.05.13
Sist endret  30.05.13
 
Bystyret skal snart behandle Bispekilen.Det er kanskje ikke opplagt for alle at dette er en Alna-sak. Elva går i tunnel fra Enebakkveien, og lenge så det mørkt ut for gjenåpning. Men nå er det blitt vist at det vil være mulig å åpne Alna - og kanskje Hovinbekken - ut i Middelaldervannspeilet. Så Bispekilen dreier seg for oss om Alnas kontakt med fjorden, og ikke minst muligheten for å gå langs elva fra Fjorden og videre oppover. Opprinnelig var det et punkt 13.6 i reguleringsplan for Bjørvika, der det står:
"En gang-/sykkelforbindelse skal sammen med deler av Bispekilen (E17) føres under Sørenggata (Kong Håkon 5. s gate) og knyttes til Bispegata."

Behandlingen av Bispekilen er langt på vei politisk ferdigbehandlet. Det viktigste som gjenstår er å avklare om dette skal bli noe av. Statens veivesen har søkt dispensasjon fra denne regelen. Uten en slik forbindelse vil det opplagt blir dårligere kontakt mellom fjorden og Middelaldervannsspeilet. Under et bilde av hvordan man tenker seg Håkon 5. s gate:Oslo Elveforum har jobbet meget aktivt med dette. Her er merknader til detaljregulering for Bispekilen:
Merknad 16.05.2011 del 1
Merknad 16.05.2011 del 2


Oslo Elveforum la frem saken i en deputasjon til Byutviklingskomiteen i mars i år. Dokumentasjonen som ble lagt fram kan leses her.

Det er også vært å lese Brev til byutviklingskomiteen av 11.04.2013.

Situasjonen nå er at Byutviklingskomiteen har vedtatt med 7 mot 6 stemmer å opprettholde gang-/sykkelforbindelsen. Saken skal opp til behandling i bystyret allerede 5. juni.


Plan- og bygningsetaten har utarbeidet illustrasjoner som viser Oslo Elveforums forslag.
Disse kan lastes ned her.
Illustrasjonene har blitt brukt som argument for at undergangen vil bli mørk og utrivelig. Illustrasjonene baserer seg imidlertid på noen feilaktig antagelser, noe Oslo Elveforum har påpekt her.

Dokumentene kan være vanskelig å følge på skjerm, vi har derfor satt opp illustrasjonene og kommentarene ved siden av hverandre:

Bispekilen På dette bildet ser vi punktene der personen i de forskjellige illustrasjonene står, og synsretningen.

Siden dette formatet gjør det vanskelig å følge med på oversikten og se på illustrasjonene, har vi tatt oss noen friheter med illustrasjonene. Vi har lagt inn et forminsket oversiktsbilde i hver illustrasjon, og pga forminskningen har vi tilføyd en tydeligere pil.

Illustrasjon 1
Bispekilen Høyden på trebrygga i illustrasjon 1 er feilaktig oppgitt å være kote 0,0. Både i forslaget som PBE/byrådet har anbefalt overfor bystyret, og i Oslo Elveforums forslag ligger trebrygga her 60 cm høyere, dvs. på kote 0,6. Høyden mellom trebrygge og underkant bru er av PBE oppgitt å være 2,6 m, slik at underkant bru på PBEs illustrasjon ligger på kote 2,6. I vårt brev av 11. april 2013 fremholdt vi at frihøyden under brua her ville bli 2,8 m (og 2,6 m for trebrygga langs sørsiden av Bispekileen) selv med trebrygga på kote 0,6, med andre ord slik at underkant bru ligger på kote 3,4. Dermed vil underkant bru faktisk ligge litt høyere enn vannspeilet i Middelalderparken (like høyt som vannspeilet for trebrygga langs sørsiden av kilen).
Dette betyr at selv mennesker som er over 2 m høye vil se ikke bare toppen av fossefallet, men også Oslo Ladegård fra ståstedet i illustrasjon 1. Folk i kajakk eller kano vil se toppen av fossefallet selv helt ute fra Bispekilens munning mot Bispevika.

 

Illustrasjon 3
Bispekilen Med trebrygga på kote 0,6 og ikke 0,0, vil man kun behøve 28 m (ikke 40 m) for å komme opp på kote 2,0 med universell stigning på 1:20. Murene langs gang- og sykkelveien er dermed høyere på PBEs illustrasjon enn de vil være med vårt forslag.

 

Illustrasjon 2
Bispekilen Om ønskelig (det ønsker ikke Oslo Elveforum) kan trebryggas høyde økes fra kote 0,6 til kote 1,2 det siste partiet (de siste 12 meterne) under Kong Håkon 5.s gate, jf. at gata er langt lavere på midten enn på østsiden mot vannspeilet. Da ville en ha kommet opp på kote 2,0 i illustrasjon 3 allerede etter 16 m (og ikke 40 m)

 

Illustrasjon 4
Bispekilen Dette reposet på kote 2,0 nås, som tidligere nevnt, allerede etter 28 m med Oslo Elveforums forslag. Når en er kommet så langt nord som her, dvs. nord for vannspeilet, er det ikke nødvendig med noen mur mot Middelalderparken.

 

Illustrasjon 5
Bispekilen Den buede murveggen til venstre i illustrasjonen skulle vært vist som en (blå) foss der man gjennom vannmassene kan se Bispekilen, undergangen og trebrygga langs nordsiden av Bispekilen (og trebrygga langs sørsiden om man blikker litt til venstre).

 

Illustrasjon 6 og 7
Igjen skal startnivået være kote 0,6 og ikke kote 0,0, slik at man kommer opp på reposet på kote 2,0 allerede etter 28 m og ikke først etter 40 m. Dette gir en lang mindre sjaktvirkning enn på PBEs illustrasjoner. Bispekilen

Bispekilen