broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Vedtekter for Alnaelvas venner
 
 

 1. Formål
  Alnaelvas Venner, som er lokalisert i Oslo kommune, er en frivillig Venneforening til ivaretakelse og opparbeidelse av Alnaelva og dens nærområder som et friområde for rekreasjon og glede.
 2. Samarbeidspartnere
  Alnaelvas Venner samarbeider med Oslo Elveforum, etater, bydeler, skoler, foreninger, samt enkeltpersoner som er opptatt av å fremme interessen for Alnaelva og bevare elva som en levende organisme
 3. Organisering
  Alnaelvas lengde tilsier en oppdeling i nærmere avgrensede områder, som besluttes av årsmøtet. Arbeidet koordineres av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer samt lederne for definerte områdene. Områdelederne oppnevnes med personlig vararepresentant. Det kan oppnevnes rådgivere til styret.
  • Styret holder møter etter behov, med minst 4 møter årlig.
  • Styret er ansvarlig for at øvrige Alnaelvvenner inviteres til minium 2 informasjons- eller temamøter årlig, i tillegg til Årsmøtet.
  • Styret legger frem årsmelding og revidert regnskap for Årsmøtet.
 4. Årsmøte
  Årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 15. mars. Innkalling med dagsorden sendes ut senest 3 uker før årsmøtet.


  Under forutsetning av korrekt innkalling, er årsmøtet beslutningsdyktig med de fremmøte, betalende venner. Med unntak for Vedtektsendringer og Oppløsning skjer vedtak med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
  Årsmøtet behandler
  1. Årsmelding
  2. Revidert regnskap
  3. Vedtektsendringer
  4. Kontingent kommende år
  5. Organisering
  6. Innkomne forslag
  7. Handlingsprogram
  8. Valg – Med unntak for revisor, velges alle for 2 år, og slik at man sikrer kontinuitet.
 5. Økonomi
  Alnaelvas Venner er en selveiende institusjon. Tiltak som forplikter økonomisk, må godkjennes av styret. Regnskapet føres av kasserer og kontrolleres av valgt revisor.
 6. Vedtektsendring
  Endringsforslag skal varsles skriftlig. Endring av vedtekter skjer på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.
 7. Oppløsning
  Oppløsning av Alnaelvas Venner krever 2/3 flertall av de fremmøtte, betalende venner på et ordinært Årsmøte og et påfølgende ekstraordinært møte. Begge møtene krever skriftlig innkalling, med minst 6 ukers varsel.[Sist endret på årsmøte 27. april 2009]